Adatvédelmi tájékoztató

Erdokalandok.hu túrákon, táborokon való részvétel, jelentkezés,

Közzététel napja: 2022. március.

Az Adatkezelő adatai:

Az Erdokalandok.hu elnevezésű oldal üzemeltetője:

Szervezet neve: Kucsera Orsolya e.v.

Székhely, postacím: 1098 Budapest Epreserdő utca 16/II.

Nyilvántartási szám: 56766875

Honlap: www.erdokalandok.hu

Képviselő: Kucsera Orsolya, e-mail címe: kucsera.orsolya@gmail.com telefonszáma: +36 703636676

Az adatkezelő a továbbiakban: „Adatkezelő”.

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Adatkezelő felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. Az Adatkezelő kapcsolattartóként a fenti elérhetőségein veheti fel velünk a kapcsolatot.

Az adatkezelés rövid bemutatása:

A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet, adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.

Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

A továbbiakban a túrára, táborra jelentkezőt, résztvevőt, egységesen „Érintett”-nek nevezzük.

Amennyiben Ön az Erdokalandok.hu által meghirdetett programokon részt venni, a jelentkezési lap kitöltése során az Adatkezelő személyes adatokat vesz fel Öntől a program megszervezése érdekében.

A programokról az erdokalandok.hu fb oldalon tájékozódhat.

Tájékoztatjuk, hogy a programokon való részvétel előfeltétele a jelentkezési lap kitöltése.

Milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre:

A programokon való részvételhez a jelentkezési lap kitöltése során az alábbi adatokat veszi fel az Adatkezelő:

  • név (az Ön azonosítása céljából, a számla kiállításának céljából);
  • e-mail cím (az Ön azonosítása céljából, a számla kiállításának céljából, tájékoztatás céljából)
  • lakcím (a számla kiállitásának céljából)
  • telefonszám (tájékoztatás céljából)
  • egészségügyi problémák (az Ön biztonságos szabadtéri tevékenység végzése céljából)

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

Milyen célból gyűjti a személyes adatokat az Adatkezelő:

Az Adatkezelő a túraszervezés és táboroztatás lebonyolítása céljából gyűjti az Érintett személyes adatait.

A programokon való részvételhez kapcsolódó jelentkezési lap kitöltése során megadott egészségügyi problémákra vonatozó adatok rögzítésének célja az Ön biztonsága.

A programok a jelentkezéshez kapcsolódó jelentkezési lap kitöltése során a személyes adatok rögzítése azt a célt szolgálja, hogy a jelentkezés az Érintetthez köthető legyen. Ez a személyhez kötöttség teszi lehetővé az Adatkezelő számára, hogy értesítést küldjön az Érintett számára a jelentkezését érintő tudnivalókról, fontos információkról.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a személyes adat kezelésének jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok rögzítése regisztráció során történik. 

Az Adatkezelő aprogramon való részvételhez kapcsolódó regisztráció során megadott adatokat addig kezeli, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. A Ptk. szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a különböző esetekben eltérő időtartam is lehet.

Adatbiztonsági intézkedések: 

Az Adatkezelők által a programon való részvételhez kapcsolódó regisztráció során, a  programokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során rögzített adatokat az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó székhelyén kezeli.

Az Adatkezelő által rögzített személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általuk megbízott adatfeldolgozók azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. A személyes adatokat az Adatkezelő és az általuk megbízott adatfeldolgozók bizalmas információként kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra és nem adnak hozzáférést harmadik személynek vagy az Adatkezelő és az adatfeldolgozó olyan munkatársának, aki nem a programokhoz kapcsolódó regisztrációval, a programokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztrációval, ezek szervezésével foglalkozik.

A rögzített személyes adatokat csak bizonyos személyek számára hozzáférhető szerveren, jelszóval védett adatbázisban tároljuk, amelyeket a legmodernebb tűzfalak és antivirus szoftverek védenek. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult munkavállalók által hozzáférhető, a hozzáférést biztosító jelszóval.

A papír alapon rögzített személyes adatokat az Adatkezelő viszi fel az Adatkezelő szerverére, míg az online regisztráció során rögzített személyes adatokat nem nyilvános kommunikációs hálózaton keresztül továbbítják a szerverre.

Az Adatkezelő a papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat elzárva tárolja és azokhoz csak az Adatkezelő és az Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges.

Az adatok statisztikai célra, illetve az Adatkezelő adatszolgáltatási, továbbá jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei: 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

adatkezelés céljai;

érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az adatfeldolgozókat);

személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;

automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítja az Adatkezelő. Kérésére egy hónapon belül írásban kap választ.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha Ön már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítani kell az adatait, az Adatkezelő visszatéríti Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedésekkel biztosított védelmére tett erőfeszítések ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére az Adatkezelő tájékoztatja Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tett a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

A helyesbítéshez való jog:

Ha az Adatkezelő által kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavításra kerülnek. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.

Törléshez való jog:

Az Adatkezelő késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

már nincs szükség a személyes adatokra a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt célból;

a személyes adatok kezelése jogellenes;

az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;

amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;

amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését a korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, mivel az adatok megadása a programokon való részvételnek, a programokra jelentkezésnek előfeltétele.

A személyes adatokat törlés helyett az Adatkezelő zárolja, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adat nemkerül kezelésre a fenti célokból, csak abból a célból ami a törlést kizárta.

Korlátozáshoz való jog:

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését;

az adatkezelés jogellenes Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

az Adatkezelőknek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

Ön hozzájárul az adatkezeléshez;

jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályoznák.

Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét:

Ha az Adatkezelő elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatja Önt arról, hogy miért nem tudta teljesíteni a kérését, és tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik. 

Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes:

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntésről.

Ha az Adatkezelő úgy dönt, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntet, az érintett adatokat zárolja, és értesíti a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbított. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntéssel, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: 

az Adatkezelő az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti a) és b) pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy az Adatkezelők Magyarország területén rendelkeznek tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről az Adatkezelő tájékoztatja Önt. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.

Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz: 

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400

Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő köteles a honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásra jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

Bírósági jogérvényesítés:

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő megsértette a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntés helytelen volt, vagy arra nem válaszolt, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kára származna Önnek, bíróság előtt az Adatkezelők ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sérültek, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések rövid összefoglalása

Az erdokalandok.hu programhoz kapcsolódó jelentkezési lap
A kezelt személyes adatok köreAz Érintet neve; · lakóhelye; ·telefonszáma; ·e-mail címe; ·számlázási címe.
Adatkezelés célja  Egészségügyi problémák esetében: az Érintett biztonságos gyakorlása.  
Adatkezelés jogalapjaAz Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.
Adatkezelés időtartamaAmíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. (elévülési idő)
Adatkezelés céljaA jelentkezés az Érintetthez köthető legyen
Adatkezelés jogalapjaAz Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.
Adatkezelés időtartama  Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait akkor is, ha az Érintett a jelentkezést visszavonja, illetve az adatainak törlését kéri.

Megjegyzések

Amikor a látogatók megjegyzéseket hagynak a webhelyen, a spamek felderítése érdekében összegyűjtjük a megjegyzés űrlapon feltüntetett adatokat, valamint a látogató IP-címét és a böngésző user agent stringjét.

Az Ön e-mail címéből létrehozott anonimizált karakterláncot (más néven hash) a Gravatar szolgáltatásnak is megadhatjuk, hogy lássuk, használja-e azt. A Gravatar szolgáltatás adatvédelmi szabályzata itt érhető el: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás jóváhagyása után az Ön profilképe a nyilvánosság számára a hozzászólásával összefüggésben láthatóvá válik.

Média

Ha képeket tölt fel a weboldalra, kerülje a beágyazott helymeghatározó adatokat (EXIF GPS) tartalmazó képek feltöltését. A weboldal látogatói a weboldalon található képekből bármilyen helymeghatározó adatot letölthetnek és kivehetnek.

Sütik

Ha hozzászólást hagy az oldalunkon, akkor hozzájárulhat ahhoz, hogy nevét, e-mail címét és weboldalát a cookie-kban tárolják. Ezek az Ön kényelmét szolgálják, hogy ne kelljen újra megadnia adatait, amikor újabb hozzászólást hagy. Ezek a sütik egy évig maradnak fenn.

Ha meglátogatja a bejelentkezési oldalunkat, akkor egy ideiglenes sütit állítunk be, hogy megállapítsuk, a böngészője elfogadja-e a sütiket. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat, és a böngésző bezárásakor törlődik.

Amikor bejelentkezik, több sütit is beállítunk, hogy elmentse a bejelentkezési adatait és a képernyő megjelenítési beállításait. A bejelentkezési sütik két napig, a képernyőbeállítások sütik pedig egy évig tartanak. Ha az “Emlékezz rám” opciót választja, a bejelentkezése két hétig megmarad. Ha kijelentkezik fiókjából, a bejelentkezési cookie-k törlődnek.

Ha szerkeszt vagy közzétesz egy cikket, egy további cookie kerül mentésre a böngészőjében. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat, és egyszerűen csak az éppen szerkesztett cikk post ID-jét jelzi. Ez a cookie 1 nap múlva lejár.

Más webhelyekről származó beágyazott tartalom

Az ezen az oldalon található cikkek beágyazott tartalmat tartalmazhatnak (pl. videók, képek, cikkek stb.). A más webhelyekről származó beágyazott tartalom pontosan ugyanúgy viselkedik, mintha a látogató meglátogatta volna a másik webhelyet.

Ezek a webhelyek adatokat gyűjthetnek Önről, cookie-kat használhatnak, további harmadik féltől származó nyomkövetést ágyazhatnak be, és nyomon követhetik a beágyazott tartalommal való interakcióját, beleértve a beágyazott tartalommal való interakciójának nyomon követését, ha rendelkezik fiókkal és be van jelentkezve az adott webhelyre.

Mennyi ideig őrizzük meg az adatait

Ha megjegyzést hagy, a megjegyzést és annak metaadatait határozatlan ideig megőrizzük. Ez azért van így, hogy a moderálási sorban tartás helyett automatikusan felismerhessük és jóváhagyhassuk a további hozzászólásokat.

A weboldalunkon regisztráló felhasználók esetében (ha vannak ilyenek) az általuk megadott személyes adatokat is tároljuk a felhasználói profiljukban. Minden felhasználó bármikor megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti személyes adatait (kivéve, hogy nem változtathatja meg a felhasználónevét). A weboldal adminisztrátorai is láthatják és szerkeszthetik ezeket az információkat.

Milyen jogai vannak az adatai felett

Ha van fiókja ezen a webhelyen, vagy hozzászólásokat hagyott, kérheti, hogy megkapja az Önről tárolt személyes adatok exportált fájlját, beleértve az Ön által megadott adatokat is. Azt is kérheti, hogy töröljük az Önről tárolt személyes adatait. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztratív, jogi vagy biztonsági okokból vagyunk kötelesek megőrizni.

Hová kerülnek az Ön adatai

A látogatók hozzászólásait egy automatizált spam-felismerő szolgáltatás ellenőrizheti.